• Boek nu je afspraak voor 2023!
 • Veilig en snel betalen via iDeal & Klarna.
 • Gratis verzending boven €35,-

DISCLAIMER

De volgende algemene voorwaarden worden gehanteerd door Het Beauty Instituut

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, boekingen, aanbiedingen, leveringen en transacties tussen Het Beauty Instituut en haar cliënten en/of opdrachtgevers.
1.2. Van het in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
1.3. De opdrachtgever aanvaardt deze algemene voorwaarden, door het reserveren van een dienst van Het Beauty Instituut.
1.4. Van de opdrachtgever wordt verwacht alle gegevens die nodig zijn om de opdracht goed uit te voeren tijdig aan Het Beauty Instituut door te geven.

2. Reiskostenvergoeding

2.1 De door Het Beauty Instituut of een van de collega's gemaakte reiskosten voor zijn of haar werkzaamheden zijn voor de rekening van de opdrachtgever en worden gebaseerd op de wettelijke kilometervergoeding.

3. Boekingen

3.1. Er is sprake van een boeking op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een aanbod van Het Beauty Instituut aanvaardt.
3.2. Opdrachtgever erkend kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van Het Beauty Instituut alvorens een boeking te doen.

4. Annulering en wijziging

4.1. Annulatie boeking van een behandeling moet minimaal een week vooraf aangekondigd zijn. Indien dit niet gebeurt wordt een vergoeding van 100% van de totale opdracht aangerekend.  

4.2. Een boeking moet minimum 30 dagen voor de effectieve trouwdatum geannuleerd worden. 

 • Bij annulering een boeking vanaf de 30ste dag tot de 7e dag voor de trouwdatum zijn de annuleringskosten 80% van de kosten van de totale opdracht.

 • Bij annulering vanaf de 6e dag voor de trouwdatum zijn de annuleringskosten 100% van de kosten van de totale opdracht.


5. Betaling

5.1. Het Beauty Instituut vermeldt alle prijzen zichtbaar op de website.

5.2. Het Beauty Instituut ontvangt een betaling onmiddellijk cash of via overschrijving (betaling binnen de 7 dagen voor datum boeking).

5.3. Het Beauty Instituut verzend (uitsluitend per e-mail) een factuur na bewezen diensten, met de vermelding binnen de 7 dagen te betalen vóór factuurdatum. 

5.4. Bij niet betaling binnen die betaaltermijn zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het verschuldigde factuurbedrag met een minimum van 40,00 EUR per week/ betalings herinnering. Daarenboven zullen, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, bij niet-volledige betaling conventionele verwijlinteresten verschuldigd zijn ten belope van 8 %  op jaarbasis.

6. Aansprakelijkheid
6.1.  Het Beauty Instituut is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen.
6.2. Het Beauty Instituut sluit elke aansprakelijkheid uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van Het Beauty Instituut.

6.3. Met het leveren van haar diensten aanvaardt Het Beauty Instituut een inspanningsverplichting. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door Het Beauty Instituut geleverde diensten, masterclasses de uiterste zorg wordt betracht, kan Het Beauty Instituut de afwezigheid van fouten of onvolledigheden niet uitsluiten. Het Beauty Instituut is op enigerlei wijze aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door dergelijke fouten of onvolledigheden.

6.4. Gevolgen van schade door aangekochte goederen gebruikt door Het Beauty Instituut zijn ter aansprakelijkheid van de fabrikant van de goederen.

7. Beschadiging en/of diefstal
7.1. Het Beauty Instituut heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt producten beschadigt.
7.2. Het Beauty Instituut meldt diefstal altijd bij de politie.

8. Privacy 

Het Beauty Instituut hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring;

 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • passende maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Uw persoonsgegevens, dus ook het beeldmateriaal waar u opstaat, worden door Het Beauty Instituut verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Publiciteit. Het beeldmateriaal zal gebruikt worden voor communicatie, de website en sociale media. 

 • Het opmaken van een klantenbestand.

Het Beauty Instituut bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Uw persoonsgegevens worden bewaart tot 2 jaar na de effectieve samenwerking. Het beeldmateriaal wordt bewaard tot zolang dit nuttig is voor de website en sociale media. 

Ik heb passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Het Beauty Instituut van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen (mijn laptop is dus vergrendeld);

 • Ik maak back-ups van de persoonsgegevens op een harde schijf (die ligt thuis achter slot). 


U hebt recht op inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U hebt recht op correctie en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. 

U mag eisen dat uw persoonsgegevens  gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, wanneer er geen gerechtvaardigd doel meer bestaat voor de verwerking, wanneer u  terugkomt op uw toestemming betreffende de verwerking van bepaalde gegevens en de organisatie zich niet kan baseren op een ander gerechtvaardigd doel voor de verwerking. 

Voor de verwerking van persoonsgegevens die wij op basis van uw toestemming hebben verkregen, kunt u uw toestemming om het even wanneer intrekken. De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van de toestemming blijft geldig. Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan opnemen om uw rechten uit te oefenen.   

Het Beauty Instituut kan zijn privacy statement wijzigen.  Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.